Прозорість та інформація

Звіт директора за 2019-2020н.р.

 • Друк

 с. Турятка

 18 серпня 2020 року

 

ЗВІТ

директора

Турятського навчально-виховного комплексу

Глибоцької районної ради

Чернівецької області

Дудуц Наталії Костянтинівни

за 2019-2020 навчальний рік

               


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 р. № 178, на виконання Національної доктрини розвитку освіти (п. 3), наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів»,  керівник має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету та ради школи, громадськості. Таке звітування має на меті подальше утвердження відкритої і демократичної державно - громадської системи управління освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

В своєму звіті я намагатимуся охопити основні напрямки своєї діяльності, звернути увагу на створення в школі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, тому що вже другий рік ми працюємо в новій українській школі, головна мета якої – створити таку школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Тому наше з вами завдання – створити таку нову школу, до якої приємно ходити учням. У ній -  прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.

Дух  школи, її кращі  традиції  і здобутки  визначають    педагогічні    колективи  і  їх  виховання. Провідною    фігурою  у  реалізації  завдань, безперечно   виступає  вчитель, який   зобов’язаний  втілювати   в  життя  всі  ідеї, забезпечувати  єдність  виховання  і  навчання  - основного  принципу  школи.

 Відразу  ж  хочу   відзначити, що  робота  директора   і  колективу   нероздільні   і   в  чомусь   директор     направляє  колектив, а  ще  частіше   саме  колектив    змушує   директора   робити    ті, чи  інші  дії.  Тому,  доповідаючи  про  свою   роботу, я весь  час   буду    опиратись    на  роботу  колективу, а  які  питання  будуть    невисвітлені  -  прошу     мене  відкоригувати  у  своїх  виступах. 

Педагогічний колектив школи в поточному навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами Нової української школи, новим Державним стандартом початкової освіти, власною Концепцією та Програмою розвитку навчального закладу, перспективним та річним планом роботи школи, забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення освітнього  процесу та його результативність.

Працівники школи - це команда, яка  злагоджено працює для досягнення успіху.

Керівник педагогічної команди школи - директор - забезпечує кооперацію зусиль учителів та батьків і відповідає за результати колективної роботи всієї команди. Головним завданням директора є захист прав і інтересів дітей. Головною метою роботи педагогічної родини є досягнення такого рівня розвитку і навченості дитини, який відповідатиме її індивідуальним можливостям.

Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2019/2020 навчальному році:

 • Створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти в умовах навчально-виховного комплексу;
 • Вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків та учнів;
 • Забезпечення функціонування та розвитку школи , підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

Враховуючи вимоги сьогодення, педагогічна діяльність школи спрямована на всебічний розвиток дитини, формування ключових та предметних компетентностей учнів,  утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів.

         В 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив школи продовжив роботу над науково-методичною проблемою: «Розвиток ключових компетенцій учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя».

На сьогодні  визначені  пріоритетні напрями і завдання  відповідно до вимог сучасності :

1. Створення  оптимальних умов для всебічного розвитку особистості учня, його талантів, творчих та фізичних здібностей.

2. Підвищення освітнього рівня учнів, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей.

3. Забезпечення  активного  втілення в освітній  процес новітніх освітніх технологій навчання, передового педагогічного досвіду, інформаційно-цифрових технологій.

4. Забезпечення  умов для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості дитини відповідно до національних та загальнолюдських цінностей.

5. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

6. Удосконалення системи національного виховання та учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання.

7. Продовження роботи із соціального захисту дітей, які потрапили в тяжкі сімейні обставини, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-переселенців.

Управління закладом освіти

        

У 2019-2020 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики у галузі  освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання та виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження новітніх освітніх технологій навчання, всебічний розвиток учнів.

         Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У  навчальному  закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України,  відділу освіти, культури, молоді та спорту Глибоцької РДА, сайтами обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. Сайт  Турятського НВК, опрацьований непогано, більшість новин, інформації, плани, правила поведінки у школі,  інформація необхідна для учнів, вчителів висвітлюється на сайті.

        Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами  підсумкових контрольних робіт  адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

  Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи,  дуже хочеться створити такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом.    

  У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, звісно  відповідно  їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

            Протягом року проводилося вивчення стану викладання української мови та літератури, математики, інформатики, українознавства, ОХЕ, історії.                  

          Матеріали за результатами перевірки були узагальнені наказом по школі, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.

Укомплектованість  закладу   педагогічними  кадрами  протягом  навчального  року  слід  відмітити, як  позитивну.  Всі   педагогічні   працівники  мають  відповідну   педагогічну  освіту. 

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу як: Рада школи, громадська рада, профспілковий комітет.

Аналіз структури і мережі школи за 2019/2020 навчальний рік.

Збереження контингенту.

Інтеграція України до світового та європейського освітнього простору передбачає необхідність перегляду деяких підходів до навчання та виховання учнівської молоді, аналізу чинників, що гальмують підвищення якості навчання, права на рівний доступ до загальної середньої освіти, формування життєспроможності особистості. Пріоритетними стають особистісно орієнтований, компетентнісний підходи, які покликані підготувати особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягти життєвого успіху.

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.

Навчальний рік

К-сть класів Середня наповнюваність К-сть учнів на 05.09 Поглиблене вивчення Профільне навчання 1-х класів 10-х класів
2016/2017 18 21.8 393 66 62 1 1
2017/2018 17 22.7 386 85 38 2 1
2018/2019 19 21.2 403 73 59 2 2
2019/2020 20 20.4 409 40 72 2 2
2020/2021 20 20.5 411 75 64 2 2

              

         На початок 2019/2020 навчального року у школі навчалося 409 учнів, на кінець – 405 учнів. Аналізуючи перехід учнів до інших закладів освіти, необхідно відзначити, що основною причиною переходу є зміна місця проживання сім’ї та навчання в школах нового типу.

 Спостерігається вплив демографічної ситуації на контингент учнів. Загальне зменшення кількості дітей на території обслуговування школи вплинуло й на мережу. Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюється контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку: збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку, складаються відповідні звіти за встановленою формою.

         Укомплектовано 20 класів.  Середня наповнюваність класів – 20.4 учнів. Школа І ступеня – 8 класи, школа ІІ ступеня – 8 класів, школа ІІІ ступеня- 4 класи.

Основними заходами щодо збереження контингенту учнів у 2019/2020 навчальному році були:

 • Організація обліку дітей і підлітків на території обслуговування.
 • Спільна робота з ЗДО;
 • Контроль відвідування учнями навчальних занять;
 • Організація роботи з підготовки дошкільників до навчання в школі.

У 2020/2021  навчальному році планується функціонування 21 клас, у них очікується 414 учнів.

Усі класи (групи) – з українською мовою навчання. Поглиблене вивчення – у 8,9-х класах; профіль навчання – української філології 10-А,11-А класи, математики 10-Б,11-Б клас.

Результати подальшого працевлаштування випускників школи

9 клас

Навчальний рік К-сть випускників 10-й клас Інші заклади ПТНЗ

ВНЗ

I-II рівнів

% учнів, які навчаються
2016/2017 22     19 0 3 0 100
2017/2018 33 23 0 0 10 100
2018/2019 42 35 0 0 7 100
2019/2020 27 25 0 0 2 100

11 клас

Навчальний рік Кількість випускників

% учнів, які вступили до

ВНЗ ІII-IV рівнів акредитації

% учнів, які вступили до навчальних закладів

І-ІІ рівнів акредитації

2016/2017 44 11 33
2017/2018 17 7 10
2018/2019 22 6 16
2019/2020 34 5 29

У школі здійснюється проведення профорієнтаційної роботи з учнями; проводиться роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо організації профільного навчання, до профільної підготовки, формування шкільної мережі;

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня.

Виходячи з вищезазначеного, завдання педколективу щодо охоплення учнів навчанням наступні:

-                     Продовжити профілактичну та роз’яснювальну роботу з батьками щодо відвідування учнями навчальних занять,

-                     Адміністрації, класним керівникам, учителям, громадській раді класів систематично контролювати відвідування учнями навчальних занять, продовжити практику розгляду даного питання на засіданні педрад, шкільній лінійці та вести індивідуальну роботу з батьками учнів, які часто пропускають навчальні заняття.

Кадрова політика

Відповідно до ст.45 Закону України «Про загальну середню освіту» кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності зі штатним розписом та навчальним планом.

Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

У 2019/2020 навчальному році освітній процес у школі забезпечували 44 педагогів. З них  24 вчителя мають вищу кваліфікаційну категорію, 16- педагогічне звання «старший вчитель», 4 вчителів мають першу кваліфікаційну категорію, 7 – спеціалісти другої кваліфікаційної категорії та 7 спеціалісти.Забезпеченість  школи педагогічними кадрами відбувається за рахунок штатних працівників.

         Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є

ü    наступність в роботі вчителя;

ü    його педагогічний досвід і кваліфікація

ü    характер взаємин суб’єктів навчально-виховного процесу.

Освітній та кваліфікаційний рівні педагогічних працівників, практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики  в галузі освіти й упровадження  інноваційних ідей розвитку закладу освіти.

На сьогоднішній день в закладі працює 2 молодих спеціаліста, для яких організовано роботу  Школи  молодого вчителя. 56,4 % педагогів мають вищу освіту. 100% педагогів володіють державною мовою та інформаційно-цифровими  технологіями.

  Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи.

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

Атестація педпрацівників

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педкадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному та матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів.

Атестація вчителя розглядається адміністрацією навчального закладу як вагомий елемент внутрішкільного контролю і крок до якісної освіти та здійснюється відповідно до нормативних документів. Атестація педагогічних працівників Турятського НВК у 2019/2020 навчальному році здійснювалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за            № 1255/18550 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 р. за № 1417/23949

За перспективним графіком проходження атестації у 2019/2020  навчальному році атестувалися 7 учителів та вихователів, відповідно до  Типового положення про атестацію педагогічних працівників було скориговано графік курсової перепідготовки.

Усі педпрацівники, що атестувалися,  ознайомлені з нормативними документами щодо атестації, питаннями професійної діяльності, які будуть вивчатися членами атестаційної комісії. У закладі освіти було поновлено стенд з питань атестації.

Планування й організація роботи з атестації базувалися на основних принципах, головними з яких є особистісно орієнтований підхід до вчителя, який атестується, гуманність і демократичність взаємин шкільної адміністрації й педагогів, що забезпечує відкритість і колегіальність при проведенні атестації.

В період атестації вчителями на високому науково-методичному рівні були проведені відкриті уроки та виховні заходи. Результати атестації такі:

 • атестовано на відповідність посаді та підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»:

-         Амоші Марії Дмитрівні, вчителю української мови та літератури;

-         Суружіу Олені Степанівні, вчителю початкових класів;

-         Дудуц Валентині Василівні, вихователю ЗДО;

 • атестовано на відповідність посаді та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»:

-         Блуй Мар’яні Валеріївні, вихователю ЗДО;

-         Гушу Денису Михайловичу, вчителю математики;

 • атестовано на відповідність посаді та відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»:

- Корсей Лілії Іванівні, вихователю ЗДО;

- Гуштюк Ірині Георгіївні, вихователю ЗДО;

Результати атестації продемонстрували обізнаність вчителів в питаннях  чинного законодавства в галузі освіти, навчально-методичного забезпечення предмету, який викладається, ведення шкільної документації, психолого-педагогічної та методичної літератури, нових освітніх технологіях та методиках  щодо організації освітнього процесу. Атестаційна комісія підготувала узагальнений висновок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що атестувався, склала протоколи оцінювання системи і досвіду роботи. Підсумки атестації педагогічних працівників школи у 2019/2020 навчальному році відображено у наказі «Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2020 році».

В закладі створені умови для організації методичної роботи, впровадження інноваційних технологій, консультаційна допомога вчителям.

Виходячи з вимог сьогодення, педагогічний колектив   ефективно працює над впровадженням інноваційних технологій  навчання та виховання, а саме: технології особистісно зорієнтованого навчання, компетентнісного навчання, рівневої диференціації, розвитку критичного мислення, інформаційно-цифрових  технологій навчання, ігрових технологій, проектних технологій.

Колективом школи опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з метою ознайомлення з сучасними підходами до роботи в Новій українській школі. Постійно проводиться консультаційна робота в межах шкільних методичних об’єднань, Школи молодого вчителя.

Підвищення кваліфікації

Протягом кількох останніх років, працюючи відповідно до Закону «Про освіту», наша школа наполегливо прагне досягти гуманістичного характеру освіти, підпорядкування його цілей, змісту організації вільного розвитку особистості учня. Сьогодні педагоги вчаться бачити в дитині неповторну індивідуальність, формування якої в кожному окремому випадку є особливим завданням. Освіта набуває особистісно орієнтованого компетентнісного характеру. ЇЇ завдання – виховати творчу людину, яка надалі сама продовжить процес виховання шляхом самовиховання та самовдосконалення.

Важливо, щоб школа не примушувала учнів пристосовуватися до своїх планів і новацій, бажань і можливостей учителів, а, навпаки. Форми і способи організації освітньої діяльності відповідали рівню розвитку підготовки учнів, їхнім здібностям, інтересам. Саме над цим і працює наш педколектив, члени якого постійно підвищують свій професійний рівень на курсах кваліфікації.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

За звітний період забезпечено виконання плану курсової підготовки на 100% від запланованої кількості.

  У період вересень – травень  2020 року підвищили кваліфікацію 6 педагогічних працівників, з них: 

 1. За напрямом «ЦЗ» - директор НВК Дудуц Н.К.
 2. За напрямом «Початкова освіта» – вчителі початкових класів – Дуткович О.Г., Нікорич С.Д.
 3. За напрямом «Англійська мова» - вчителі англійської мови Копилець О.Г., Громей О.М.
 4. За напрямом «Біологія» - вчитель біології Суруджіу Л.П.

       Ефективність проходження курсової підготовки полягала у забезпеченні взаємодії всіх систем безперервного підвищення кваліфікації, розкриття  вчителям  шляхів використання теоретичних знань у їхній практичній діяльності, а також інтенсифікації самостійної роботи над підвищенням професійної кваліфікації.

       Ефективність проходження курсової підготовки полягала у забезпеченні взаємодії всіх систем безперервного підвищення кваліфікації, розкриття  вчителям  шляхів використання теоретичних знань у їхній практичній діяльності, а також інтенсифікації самостійної роботи над підвищенням професійної кваліфікації.

З метою саморозвитку та самоосвіти та введенням дистанційної форми навчання на період пандемії корона вірусу в цьому навчальному році педагоги школи брали участь в он-лайн вебінарах та конференціях освітніх порталів, за що отримали свідоцтва та  успішно оволоділи знаннями щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій  на уроках  у навчально-виховному процесі.

Задача роботи з педагогічними кадрами полягала у забезпеченні безперервної освіти педагогічних працівників, підвищенні їх професіоналізму, освітнього загальнокультурного рівнів, удосконаленні науково-методичного, інформаційного забезпечення педагогічної діяльності. 

Методична робота

Організація методичної роботи та її результативність в освітньому закладі відповідає законодавству, інструктивно-нормативним документам про роботу загальноосвітніх навчальних закладів.

Її зміст спрямований на підвищення рівня теоретичної підготовки кожного вчителя, активізацію творчого потенціалу педагогічного колективу, засвоєння й упровадження в шкільну практику прогресивних технологій навчання та виховання, перспективного педагогічного досвіду, підвищення результативності педагогічної праці шляхом проведення наступних заходів:

 • Засідання педагогічних рад
 • Проведення науково-практичних семінарів
 • Організація та проведення предметних тижнів
 • Проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів
 • Участь у конкурсах фахової майстерності
 • Організація роботи «Школи молодого вчителя»
 • Організація самоосвітньої діяльності, атестація педагогів
 • Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду
 • Залучення вчителів до участі у проектах професійного розвитку

Структура методичної роботи школи складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів:

 • педагогічна рада визначає основні напрямки та завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань діяльності школи;
 • шкільні методичні об’єднання спрямовують і координують діяльність педагогів конкретного циклу предметів, аналізують результативність роботи в межах своєї компетенції, визначають проблемні кола в професійній діяльності та шляхи їхнього розв’язання ;
 •  «Школа малодосвіченого вчителя»  координує діяльність молодих педагогів.

У школі працює шість методичних об’єднання. На належному рівні планується та проводиться робота методичного об'єднання учителів початкових класів (керівник Гулей В.П.),  МО учителів суспільно - гуманітарного циклу (керівник Гімчинська О.Г.), МО учителів природничо-математичного циклу (керівник Олару Т.І.),  МО класних керівників (керівник Громей О.М.), МО художньо-естетичного циклу наук (керівник Дудуц І.В.) МО вихователів ДНЗ (керівник Тарабас В.Д.), а також динамічної групи «Школа педагогічної майстерності» (керівник Амоші М.Д.), колективи яких пов’язують свою роботу із загальною шкільною проблемою, вивчають і впроваджують сучасні технології навчання, проводять на високому та достатньому рівнях предметні тижні, відкриті уроки, позакласні заходи.

На запланованих засіданнях методичних об’єднань були обговорені такі організаційні питання:

 • Зміни в навчальних програмах;
 • Впровадження нового Державного стандарту початкової школи;
 • Концепцію «Нова українська школа»;
 • Закон України «Про освіту»;
 • Положення про сертифікацію педагогічних працівників,
 • Типових освітніх програм для  1-2,  3-4 класів.
 • Забезпечення наступності в роботі ЗДО-початкової школи-основної школи;
 • Підготовка та проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних замірів, завдань державної підсумкової атестації.

Працюючи у методичних об’єднаннях, педагоги школи дійшли думки, що  вчитель сьогодні повинен бути організатором, який спрямовує учнів  на розв’язання навчальних завдань. Якби активно не прагнув учитель викладати свій предмет, якщо при цьому він не забезпечить активну діяльність учнів, її мотивацію й організацію, процес навчання фактично не функціонуватиме в зв’язку з відсутністю дидактичної взаємодії між учителем та  учнем. Чим різноманітнішою є навчальна діяльність, тим більшою розвивальною функцією наповнюється учіння. Тільки за таких умов можна досягти компетентності учнів як інтегрованого результату учіння. Над чим наш педагогічний колектив працює останні роки.

Працюючи над проблемною темою школи й задачами методичних об’єднань, учителями було визначено етапи роботи над проблемною темою, з’ясовано основні цілі та завдання, сплановано роботу над темою.

       Недоліками в роботі методичних об’єднань є відсутність систематичної індивідуальної роботи з учнями низького рівня навченості й недостатня робота зі здібними учнями, не завжди враховуються психологічні особливості дітей. Не на належному рівні проводилася робота щодо залучення учнів до роботи в Шкільному науковому товаристві. Проблемою залишається те, що не всі вчителі залучають дітей до участі в олімпіадах.  Це вказує на недостатню роботу вчителів щодо формування ключових та предметних компетенцій, а як наслідок - невміння   учнів соціалізуватися в сучасному середовищі. Тому варто надалі приділити увагу комплексному процесу засвоєння індивідом певної системи знань, норм і цінностей, які дозволять йому бути повноправним членом  суспільства.

Виходячи з цього, вирішено продовжити роботу над  проблемною  темою: «Розвиток ключових компетенцій учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя» та визначенозагальні напрями в організації методичної роботи: підвищення педагогічної майстерності вчителів через оптимальну структуру науково-методичної роботи, удосконалення професійної компетентності кожного вчителя, розвитку їх творчої ініціативи; упровадження в навчально-виховний процес досягнень перспективного педагогічного досвіду, інноваційних проектів, новітніх технологій та забезпечення їх практичної реалізації; забезпечення реалізації принципів гуманізації, демократизації та спрямованість процесу навчання на розвиток особистості учня. Встановлення пріоритету уроку як засобу соціалізації учнів; активізація видавничої діяльності вчителів та участь в інноваційній та дослідно-експериментальній роботі; підвищення ІКТ-компетентності педагогів із метою ефективної інформатизації освітнього процесу; впровадження дистанційного навчання та використання на уроках хмарних технологій, удосконалення контрольно-оцінювальної діяльності в процесі навчання з урахуванням сучасних досягнень педагогіки; здійснення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу.

          Відповідно до плану роботи школи були проведені предметні тижні.

На належному науково-методичному рівні було проведено ряд заходів в рамках педагогічних тижнів вчителями гуманітарного циклу, природничих наук, початкових класів, математики, фізики.

У 2019-2020 навчальному році школа працювала над реалізацією п’ятого  етапу науково-методичної проблеми: «Розвиток ключових компетенцій учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя».

    До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання, вищу та першу кваліфікаційні категорії. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань,  наставниками молодих вчителів. За їх активної участі проходять предметні тижні.

    Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами,  завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. Адміністрація школи на етапі знайомства з роботою молодого спеціаліста ставить перед собою низку завдань:

•    визначити ступінь професійної зацікавленості молодого спеціаліста;

•    перевірити яку роботу з підготовки молодого спеціаліста до практичної діяльності провело методоб’єднання, як він веде документацію, чи знає нормативні документи, чи забезпечений програмами, задоволений спілкуванням з наставником;

•    визначити науковий рівень викладання;

•  вивчити, чи зміг молодий вчитель встановити контакт з дітьми, як складаються його стосунки з класом.

     В закладі організовано роботу «Школи молодого та малодосвіченого вчителя». На засіданнях було розглянуто ряд запитань:

-    Урок – основна форма організації навчально- виховного процесу. Типи і структура уроку. Вибір оптимального поєднання методів навчання.

-    Творчість вчителя в дії: моделювання фрагментів уроків з використанням активних форм і методів навчання. Як зробити урок ефективним»

-    Особливості роботи з "важкими” учнями". Психотехніка вчителя.

-    "Способи активізації пізнавальної діяльності".

-    «Реалізація диференційованого та індивідуального підходів до навчання».

У 2019/2020 навчальному році  навчально – виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціологічний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

    Шкільна документація з методичної роботи ведеться своєчасно, українською мовою, відповідно до нормативних вимог. Вчителі мають змогу користуватися цією документацією.

Методична робота здійснювалася  за такими напрямками: організаційно-педагогічний, інструктивно-методичний, пошуково-дослідницький, впровадження в практику елементів перспективного педагогічного досвіду.

Адміністрація школи постійно здійснює керівництво методичною роботою і контроль за її проведенням.

У 2019/2020 навчальному році серйозна увага була звернена на стан викладання та якість навчальних досягнень з  фізики, української мови та літератури, історії, основ християнської етики та математики. Матеріали перевірок узагальнені в довідках та наказах директора, обговорені на нарадах при директорові та методичних об‘єднаннях.

Методичне об‘єднання класних керівників працювало над проблемою «Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти». Прижилися в школі учнівська «мала рада», на яких учні самі давали оцінку своїй роботі, що сприяло виробленню моральних цінностей, створювало здорову громадську думку. Намітилося зближення вчительського й учнівського колективів. Був проведений збір учнівського активу, що допоміг розкрити творчі можливості учнів. Нестандартні форми роботи активізували роботу учнівських організацій.

 Разом з тим вимагає принципового рішення питання про відповідальність і сумлінне ставлення більшості класних керівників до своїх обов‘язків, про більш глибоке вивчення особистості школяра. Деякі класні керівники не здійснюють диференційований підхід до слабко встигаючих і найбільш підготовлених учнів, недостатньо проводиться цілеспрямована робота з ліквідації прогалин у знаннях, не відпрацьовуються належним чином домашні завдання.

 Окремі вчителі епізодично працювали над підвищенням свого науково – методичного рівня та методичної майстерності. Звідси -  слабка практична спрямованість навчання, одноманітність прийомів і методів, навчання, переважаюча форма роботи  на уроці – фронтальна.

 Значна увага відводилась питанню виховання учнівської молоді. З цією метою організовувалися різноманітні конкурси, впроваджувалася профілактична програма «За здоровий спосіб життя»

Велика увага приділялась роботі з батьками. Це батьківські збори, анкетування, свята.

Продовжує свою роботу в глобальній мережі Інтернет сайт школи, де  учителі, учні, батьки та гості сайту мають можливість систематично знайомитися із подіями, які відбуваюся у школі, різноманітними інформаційними матеріалами (районного відділу освіти, Міністерства освіти і науки України та ін.).

З метою розвитку інтересу до знань, навчальних предметів у школі проходять предметні тижні.

Накопичується методична література з кожного предмета, в тому числі й щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкур­сах, турнірах.

    Слід  відзначити, що в організації методичної роботи є суттєві недоліки:

-                       не всі вчителі перебудували свою роботу відповідно до вимог реформування школи, вимогам до підготовки та проведення тематичного оцінювання;

-                       не було певної системи взаємовідвідування уроків; 

-                       не всі кабінети відповідають сучасним вимогам здійснення навчально – виховного процесу;

-                       не всі методичні об¢єднання працювали злагоджено, активно. Це продиктувало необхідність керівникам ШМО глибоко продіагностувати педагогічний досвід вчителів, врахувати побажання кожного вчителя на організацію з ним індивідуальної роботи, обґрунтовано визначити форми методичної роботи з різними за підготовкою і рівнем педагогічної майстерності педагогічними працівниками.

Реалізація комплексної програми „Обдаровані діти”

Від природи     діти допитливі   й сповнені    бажанням вчитися.  У    кожної дитини    є здібності й таланти, але для того, щоб  вони  могли    розвинутись  необхідне    розумне  керівництво   з  боку  школи, родини    й  позашкільних  заходів. Усе   це   ланки   однієї системи,  що  здатні  розвивати    в  дітей  рухливість   і  гнучкість   мислення, учити  дітей   розмірковувати, творчо  підходити  до  розв’язання   проблем; не  зубрити, а  мислити, самостійно  робити  висновки  і в  результаті    отримувати   задоволення   від  навчання.     

  Обдарована дитина -   це дитина, яка вміє  розв’язати  всі  свої  проблеми    самотужки, знає  для  чого  живе, може  знайти  вихід  із  будь – якої  ситуації, творчо   мислить, фантазує, спрямовує   всю  свою  енергію   на  розвиток  творчих  ідей.

  Головне завдання  для  вчителя  - створити  умови  для  розвитку  творчого  потенціалу   обдарованих  учнів. 

Виявляємо    обдарованих    учнів  (проводиться  діагностика класними керівниками та соціологічні  опитування, в  яких  учні  визначають  свої  вподобання   й  бажання   відвідувати  гуртки, факультативні  заняття, які  діють  у  школі);

створюємо  умови  для  розкриття   потенціальних  можливостей  на  уроках (творчі завдання, задачі, досліди, заліки);

-   навчання  в  межах  гуртків, факультативів, спецкурсів;

-   індивідуальна   підготовка.

Постійно   працюючи   з  обдарованими  дітьми,  намагаємось  пам’ятати  слова  В. Сухомлинського:  «У  дитині  ми  повинні   бачити     завтрашню  дорослу  людину, - ось  в  цьому, мені   здається, і   полягає  життєва  мудрість  батька, матері, педагога, іншими  словами - потрібно  вміти  любити  дітей».

В процесі роботи над даним питанням:

 - покращено роботу    шкільної  мережі  гуртків;

 -спрямовано   викладання    навчальних  предметів  на  виховання    розвинутої   компетентної    особистості    шляхом    впровадження   новітніх  інтерактивних  технологій;

 -  залучено   обдарованих, здібних  дітей    до  активної  участі   в  предметних  тижнях, конкурсах, олімпіадах.

Однією   з  найгостріших  проблем   є  залучення    якомога  більшої  кількості  учнів   до    заходів   спрямованих    на     формування  й  розвиток  їхніх  здібностей. Є    частина  учнів, які  не  мають  змоги  проявити   себе,  або  не  хочуть  цього  робити. 

    Розвиток високотехнологічного інформаційного суспільства стимулює розвиток різноманітних форм позакласної та навчальної роботи з учнівською молоддю. З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю, адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2019/2020 навчальному році були здійснені такі заходи:

 • поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів школи;
 • проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;
 • організована робота з підготовки та участі учнів школи в районному та  обласному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;
 • організована робота з підготовки та участі учнів школи в районному етапі предметних турнірів;
 • організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;
 • організована робота гуртків та факультативів за бажанням учнів;
 • забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи;

З  метою підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних предметів пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді у період з 01.11.2019 по 28.12.2019  для участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін направлені команди Турятського НВК у складі учнів 6-11 класів загальною кількістю 73 учні.

У 2019-2020 навчальному році учні школи брали участь у творчих змаганнях та конкурсах. Близько 50 % учнів стали учасниками районних олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань тощо. Результати, яких досягли учні, достатньо високі. Це свідчать про систематичну роботу педагогічного колективу щодо роботи з обдарованою молоддю.

           На нараді при директорові заслуховувалося питання про поліпшення роботи з обдарованими дітьми.

Та поряд з позитивним у роботі з обдарованими та здібними дітьми є певні недоліки, які слід врахувати і спланувати їх усунення у 2020/2021 навчальному році:

-     недостатньо ефективна та якісна підготовка учнів до районних олімпіад та турнірів;

-     не досить ефективно працюють гуртки, секції та факультативи;

-     недостатньо проводиться робота вчителів-предметників щодо залучення здібних та обдарованих дітей до участі в науково-дослідницькій роботі Малої академії наук;

-     несистематично проводиться позакласна робота з предметів: вікторини, конкурси, КВК, інтелектуальні ігри тощо;

-     не досить організовано проводяться предметні тижні методичних об’єднань вчителів-предметників.

Заступнику директора з навчально – виховної роботи  Чоботару О.Д. під час проведення нарад та засідань постійно контролювати роботу вчителів школи з обдарованими дітьми, практикувати виступи про досвід роботи найрезультативніших з них.

        Заступнику директора з виховної роботи Троєцькій М.О. рекомендувати і надалі залучати талановиту молодь школи до участі в різноманітних конкурсах, змаганнях, турнірах, контролювати роботу позакласних гуртків та шкільних секцій.

Протягом навчального року колектив вчителів продовжував роботу над пріоритетними напрямами: створенням умов для успішної соціалізації учнів школи; створенням умов для самореалізації учнів і розвитку їхніх ключових компетенцій, упровадженням в освітній простір школи сучасних методик і форм роботи як умови успішного освоєння державних освітніх стандартів.

Вся робота школи була спрямована на впровадження та реалізацію Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Національну доктрину розвитку освіти в Україні. Наприкінці ІІ семестру проаналізовано досягнення при засвоєнні програмового матеріалу з предметів інваріантної складової. Учні школи закінчили 2019/2020 навчальний рік  з такими підсумками:

                                                                                                                                                                 

Статистичний звіт успішності учнів  Турятського НВК   2019/202020 н. р.
Клас Було на 05.09 Прибуло Вибуло Є на кінець року Хлопців Дівчат Атестовано Не атестовано 1-3 бали 4-6 балів 7-9 балів 10-12 балів 1-3 бали Пропущено днів Пропущено уроків Через хворобу З п/причини
1 2 3
1 35 0 0 35 18 17 35 0 0 0 0
2 37 1 0 38 16  22 38 0
3 40 1 1 40 19 21 40 0 0 6 18 16 0 0 0
4 33 0 0 33 16 17 33 0 1 6 12 4 0 0 0
Всього 145 2 1 146 69 77 146 0 1 12 30 20 0 0 0
5 38 0 2 36 18 18 36 0 1 8 24 3 0 1 2
6 50 1 0 51 25 26 51 0 2 10 35 4 0 0 0
7 54 0 1 53 19 34 53 0 2 15 26 7 0 2 0
8 22 0 0 22 11 11 22 0 2 7 13 0 1 1 0
9 28 0 1 27 16 11 27 0 6 9 12 0 1 2 0
Всього 192 1 4 189 89 100 189 0 13 49 110 14 2 6 2
10 38 0 1 37 18 19 37 0 4 8 13 2 0 0 1
11 34 0 0 34 15 19 34 0 6 10 12 6 0 0 2
Всього 72 0 1 71 33 38 71 0 10 18 25 8 0 0 3
Разка 409 3 6 406 191 215 406 0 24 79 165 42 2 6 5
%
Навчаються 1 - 4 класи 5 - 9 класи 10 - 11 класи Всього
Кількість Відсотки Кількість Відсотки Кількість Відсотки
на 1-3 бали (І рівень) 1 1,4% 13 7,7% 10 14,1%
на 4-6 балів (ІІ рівень) 12 17,5% 49 25,9% 18 32,3%
на 7-9 балів (ІІІ рівень) 30 43,8% 110 58,2% 25 43,4%
на 10-12 балів (ІV рівень) 20 37,3% 14 8,2% 8 10,2%

          Аналіз успішності учнів  3-10 класівТурятського НВК за 2019/2020  навчальний рік показав, що в процесі навчання є недоліки над якими треба працювати. Необхідно визначити причини зниження успішності   по класах,  намітити шляхи їх подолання.

У школі активно запроваджуються інноваційні технології. Але  більшість школярів  не справляються із завданнями  високого рівня, який передбачають практичне застосування  теоретичних знань: проаналізувати певні явища та задачі, порівняти та оцінити суперечливі думки в  тій чи іншій галузі, узагальнювати та логічно мислити, викладати та відстоювати власну точку зору. Отже, над цим варто працювати далі.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня            2014 року № 630, пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» від 25 березня 2020 року № 338-р, пункту 3 розділу І,  пункту 6 розділу IV Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від   07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за /№ 8/32979, наказу МОНУ № 463 від 30 березня 2020 року «Прозвільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році», та з метою організованого завершення 2019/2020 навчального року, було звільнено у 2019/2020 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти.

   У зв’язку з тим, що школа набирає два 10-х класів, профіль за бажанням учнів обираємо філологічний та природничо-математичний профілі.

    Головним у навчально – виховному процесі адміністрація школи та педколектив вбачають у формуванні у школярів уміння творчо використовувати отримані знання, розвивати потребу в систематичному самовихованні, самовдосконаленні, самореалізації. Ми прийшли до висновку, що будь – яка дитина може бути успішною в тій чи іншій сфері навчально – виховної діяльності, якщо вчитель у своєму арсеналі використовує не тільки дидактичні, а й психолого - фізіологічні методи та прийоми. Ми намагаємося створювати всі умови для якісного й ефективного  навчання. Результатом якого мають бути сформовані такі компетентності учнів, як здатність здійснювати складні види роботи, виконувати поставлені завдання, успішно задовольняючи соціальні  та індивідуальні потреби. А ця здатність ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню.

Аналіз виховної роботи за 2019-2020 н.р.

На  виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243  «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», листа МОН України №1/9-523 від 16.08.2019 «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» виховання учнів у здійснювалося в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплювало весь навчально-виховний процес, ґрунтувалося на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднувало інтереси особистості, суспільства і держави.

Діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання гуманіста, патріота, громадянина України і мала на меті: «Формування громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя».

Змістовне наповнення основних орієнтирів виховання передбачає формування цінностей і ставлень особистості до себе і людей, суспільства і держави, природи і здоров’я, праці та мистецтва.

Щоб досягти цього результату виховна робота проводиться через формування  системи загальнокультурних і громадських цінностей:

-         Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

-         Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

-         Ціннісне ставлення до природи

-         Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

-         Ціннісне ставлення до праці

-         Ціннісне ставлення до себе

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави чального року здійснювалось через викладання курсу «Основи правознавства», акції «16 днів проти насильства»: «Ми за життя без насильства!», акції «Голуб миру», проведення годин спілкування та бесід за темами:

              «Громадянське суспільство - гарантія дотримання прав людини»,

              «Гуманістична мораль у громадянському суспільстві»,

             «Державні символи України»,

             «Дебати: право на приватне життя». 

Правова освіта - складова частина системи освіти, що полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації ними своїх прав і свобод, а також виконання покладених обов'язків.

У період з 09.12.2019 по 13.12.2019 в школі було проведено Всеукраїнській тиждень права, в рамках якого, проведено широкий комплекс правоосвітніх, інформаційно-роз'яснювальних та правовиховних заходів:

                 Всеукраїнський урок «Права людини»

                 Мультимедійна лекція " Декларація прав людини "

                 "Правовий турнір " між 9та 11 класами

З метою вдосконалення стану правової освіти з учнями класу було проведено Блиц-опитування: "Чи обізнаний ти з Конвенцією ООН про права дитини?".

З метою цілеспрямованого впливу на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, з учнями 7-11 класів було проведено правові лекторії за темами:

«Я маю право…» – вересень

«Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки» – жовтень

«Конфлікт батьків і дітей - закон діалектики» – листопад

«Рефлексивне та нерефлексивне слухання» – грудень

Питання правової відповідальності неповнолітніх та їх батьків розглядались на батьківських зборах (протоколи №1 від 28.09.2019, № 2від 24.12.2019).    

Упродовж  навчального року особлива увага приділялась національно-патріотичному вихованню.

Відзначення 9 листопада Дня української писемності та мови, що є невід’ємною частиною національно-патріотичного виховання, відбулося з широким використанням активних методів навчання. Цього року, з нагоди Дня української писемності та мови, в рамках Тижня української мови та літератури, учні класу взяли участь у Всеукраїнському радіо-диктанті, мовознавчому турнірі «Із витоків української писемності» (О.Д.Чоботару), творчому конкурсі за темою: «Слово-зброя», міжшкільному конкурсі читців «Вічне слово», якій підготували  педагог-організатор  Х.М.Кіфірюк та вчитель української мови та літератури О.Г.Гімчинська. З учнями класу проведено цикл бесід під загальною рубрикою «Екологія слова» (класні керівники 5-11 класів).

 Зокрема, з національно-патріотичного виховання у 2019/2020 навчального року, були проведені урочисті заходи та тематичні лінійки доДня Гідності та Свободи, до 74-річниці завершення Другої Світової війни, до Дня партизанської слави, до Дня Українського козацтва.

З нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років проведено інформаційно-просвітницькі заходи «Класова боротьба 1917-1921 років в Україні», «Українська революція: головні події, постаті», «Історичне значення Української революції 1917-1921 років» (вчителі історії С.Г. Блуй, С.Д. Кіфірюк).

На виконання Указу Президента України від 26 листопада 1998 року № 1310/1998 «Про день пам’яті жертв голодоморів», з метою вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 - 1933 років в Україні, учні 6-Б класу взяли участь в різноманітних інформаційно-просвітницьких заходах, серед яких: тематичний урок «Пам’ять серця», розроблений вчителем історії С.Г.Блуй; бесіда «Свічка пам’яті»; бібліотекар В.В.Дудуц оформила фотодокументальний стенд «Голодомор 1932-1933 – геноцид українського народу» та тематичну виставку літератури та документів «Україна пам’ятає голодомор 1932-1933 року».  24.11.2019,  у День пам'яті жертв голодомору, учні  приєдналися до загальноукраїнської акції «Запали свічку».

До Дня українського козацтва та Дня захисника України, в школі відбулося спортивне свято «Козацькому роду нема переводу», у якому змагалися  хлопці та дівчата.

З нагоди Дня захисника України, до Дня українського козацтва, до Дня збройних сил України з учнями  проведено уроки мужності за темами: «Захист Вітчизни — обов'язок громадянина» та «З Україною в серці»,  які підготував та провів вчитель предмету «Захист Вітчизни» С.І.Сирота.

Ціннісне ставлення до людей здійснювалось через участь учнів  в таких заходах, якзагальношкільний день милосердя, присвячений Всесвітньому дню інваліда «Скільки коштує милосердя?»; етичний тренінг «Культура користування мобільним зв'язком»; свято до Дня вчителя «Все для тебе, вчителю», «Осінній бал», та «Новорічні свята».

На виконання наказу МОН від 22.12.2018 № 1437 «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року» в період з 30.09.2019 по 04.10.2019, у рамках Акції «Добрі справи – наше життя», приуроченої до Дня людей похилого віку,  проведено бесіди та виховні години за темою: «Життєві цінності»

Упродовж   навчального року проводились тематичні години спілкування та бесіди:

        «Любов до ближнього — джерело величі людини»,

        «Відкрийте чарівні двері добра і довіри»,

        «Любов'ю дорожити вмійте»,

        «Колектив починається з мене»,

        «Цінності моєї родини»,

        «Портрет мого колективу»,

        «Я і ми». 

Військово-патріотичний напрямок виховної роботи  знайшов відображення у проведені єдиних уроків мужності «На варті Вітчизни» (вчитель В.Г. Гімчинський), спортивного свята «Козацькому роду нема переводу» (П/О Х.М. Кіфірюк) та спортивного свята до Дня Збройних сил України (вчитель фізвиховання Дудуц І.В.).

Ціннісне ставлення до праці реалізовано через заходи з профорієнтаційного виховання молоді. Профорієнтаційна робота побудована на тісному зв’язку школи з вищими навчальними та середніми навчальними закладами Харкова. На базі школи систематично відбуваються зустрічі учнів випускних класів з представниками даних навчальних закладів.

Для учнів класу, 14.11.2019 було організовано круглий стіл «Позашкільна освіта – крок до вибору майбутньої професії» (класні керівники старших класів).

Упродовж навчального року були проведені виховні години за темами:

              «Працюємо разом, радіємо разом»,

             «Як повернути до життя старі речі»,

             «Основи економії та бережливості».

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва формувалося під час художньо-естетичного аспекту виховної роботи  і знайшло  реалізацію в проведенні упродовж  2019/2020 навчального року загальношкільних заходів: різноманітних конкурсах малюнків, листівок та плакатів, конкурсів читців а також у проведені в школі виставок, таких як  «Замість ялинки – зимовий букет» та «Дарунки пані Осені», виховні години за темами «Мої захоплення», «П'ять хвилин з мистецтвом».

Ціннісне ставлення до природи формувалося у рамках екологічного виховання. Упродовж  навчального року учні відвідували шкільний гурток  «Юний еколог» (керівник М.Ю. Пинзару). З ними були проведені виховні години та бесіди за темами:

             «Збережемо чистоту водних просторів наших!»,

             «Бережіть рідну природу!»,

             «Бережіть ліс — легені планети!»,

             «Збережемо наше довкілля!».

Ціннісне ставлення до себе  відбувалося через формування здорового способу життя, запобігання усіх випадків дитячого травматизму.

На виконання річного плану, з метою попередження дитячого травматизму, узагальнення та розповсюдження кращих форм і методів профілактичної роботи серед неповнолітніх, прищеплення дітям навичок безпечної поведінки на дорозі, привернення уваги громадськості до проблем гарантування безпеки руху та запобігання випадків травмування дітей в автопригодах та під час руху на вулично-шляховій мережі в школі було проведено заходи, в яких приймали активну участь учні :

02.09-27.09 місячник «Увага! Діти на дорозі!»

15.10-18.10 Тиждень знань Пожежної безпеки (директор Н.К. Дудуц)

04.11-08.11 Тиждень безпеки на водних об’єктах  (ЗДВР М.О.Троєцька)

11.11-15.11 Тиждень безпеки дорожнього руху (ЗДВР М.О.Троєцька)

02.12-06.12 Тиждень «За здоровий спосіб життя»(директорН.К. Дудуц) 

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення напередодні канікул єдиного уроку з Правил дорожнього руху: «Безпека на дорозі – безпека життя»; шкільних спортивних змагань; акції «Молодь проти наркоманії і СНІДу»; Тижня фізичної культури; заходів до Всесвітнього дня фізкультурника, у рамках яких відбулися тематичні бесіди, конкурси, виставки плакатів та малюнків.Крім того, в школі проводились профілактичні заходи, спрямовані на попередження алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх; було проведено урок протидії торгівлі людьми; урок гендерної рівності; урок протидії насильству в сім’ї;  заходи щодо запобігання ксенофобії, расової та міжетнічної дискримінації, виховні години та бесіди за темами:

             «Бережи честь змолоду», 

             «Пізнай себе - і ти пізнаєш світ», 

             «Мої життєві принципи»,

             «У колі симпатій»,

             «Вміння бути самим собою»,

             «Як стати лідером?».

Загалом, освітній процес в закладі спрямовано на формування в учнів здібностей, нахилів, талантів, основою для розвитку яких є моральні, культурні, духовні цінності.

Діяльність методоб’єднань класних керівників 1-11 класів була спрямована на реалізацію головної мети: створення шкільного соціально-культурного освітнього середовища, яке сприяє розвитку інтелектуальних здібностей справжнього патріота своєї країни, зміцненню фізичного та духовного здоров’я підростаючого покоління та майбутніх захисників Батьківщини, формуванню навичок здорового способу життя у вихованців.

Класні керівники працювали за індивідуальними планами виховної роботи,  змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів.

У школі присутні куточки державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними символами України — Гербом, Прапором, Гімном. Щотижня в школі проходить лінійка з вшанування державних символів для учнів 1-11 класів. В 5-11 класах працюють досвідчені класні керівники, які приділяють належну увагу питанням патріотичного виховання старшокласників.

Школа має – схему-маршрут безпечного руху учнів до школи.

Як свідчить досвід, успішним є поєднання роботи з охорони життя та здоров’я з проведенням практичних занять  з цивільної оборони та надзвичайних ситуацій та відпрацьовування евакуацій учнів та педагогічного колективу школи. Так, на початку та в середині навчального року було проведено навчальну евакуацію учнів школи, педагогічного колективу та технічного персоналу з будівлі школи. Під час цього навчання були виявлені певні недоліки, які потім було виправлено. В квітні було дистанційно проведено Тиждень захисту людини в надзвичайних ситуаціях. На уроках «Захисту Вітчизни» учні 10-11 класів ознайомилися з тактичною медициною, поспілкувалися з представником  Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

 Складовою частиною виховної роботи є шкільне самоврядування, яке є однією із важливих умов залучення учнів до громадської діяльності. Самоврядування  для учнів є справжньою школою демократії, школою громадянського становлення підростаючого покоління.

За напрямком правової освіти учнів, школа тісно співпрацює з правоохоронними установами району. Основна мета роботи школи в цьому напрямку - координація зусиль педагогічного колективу щодо запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам з цього питання. Індивідуальна робота з учнями та їх батьками проводиться систематично з метою профілактики правопорушень. На кінець навчального року правопорушень серед учнів не виявлено, учнів які ухиляються від навчання – немає. Плани індивідуальної роботи з учнями контрольованої групи були складені у вересні. За цей час з учнями була проведена діагностика індивідуальних особливостей за різними методиками. У планах виховної роботи класних керівників, та плані роботи  соціального педагога було заплановано бесіди з правового виховання, бесіди з профілактики правопорушень, тиждень правових знань, робота з батьками дітей, схильних до правопорушень, питання з профілактики правопорушень включені до порядку денного батьківських зборів.

Протягом року діти контрольованої групи залучалися до участі в роботі гуртків, спортивних секцій, позакласній роботі.

Педколектив продовжує роботу над розвитком творчих здібностей учнів, стимулює їх до участі в акціях та конкурсах районного, обласного та всеукраїнського рівнів.

Проведення виховної роботи відображено також і в шкільній документації. Класні керівники в класних журналах відповідно до вимог ведення класних журналів регулярно ведуть облік відвідування учнями школи, підбиваючи підсумки на кінець кожного семестру.

     Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04 вересня 2003 року № 595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і виховання дітей» та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням й вихованням дітей шкільного віку, в школі здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. В школі ведеться планомірна робота з контролю за відвідуванням учнями школи, попередження прогулів, рівню навчальних досягнень.

У порівнянні з минулим навчальним роком кількість пропусків без поважних причин учнями стало значно менше. Це можна пояснити контактом класних керівників з батьками учнів, а також кропіткою роботою з учнями всього педагогічного колективу НВК.

Ще одним із напрямків роботи педагогічного колективу школи є створення умов для творчої самореалізації кожного учня. У зв'язку з цим велика увага приділяється залученню школярів до гуртків та спортивних секцій, що працюють на базі НВК.

Виховна цілісність участі учнів у роботі гуртків полягає в тому, що колективна справа зближує дітей, пробуджує почуття відповідальності, колективне переживання успіхів і невдач, що дає поштовх до творчого розвитку кожного учня окремо.

Основними напрямками роботи гуртків є закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих дітьми у процесі навчання, розширення загальноосвітнього кругозору, формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів.

Тож в наступному навчальному році планується продовжити систему виховної роботи та роботи з батьками, підвищувати творчий потенціал педагогів,  уникати старих стереотипів у вихованні моральних якостей дітей.

Звичайно,  школа постійно потребує підтримки батьків. На жаль,  деякі батьки залишаються  тільки спостерігачами, а то і взагалі перекладають свої обов’язки на школу. Причиною є не тільки матеріальне становище багатьох сімей, а й соціальні проблеми й не бажання допомагати своїм дітям. В школі постійно ведеться просвітницька робота з батьками. А саме:

-  батьківські збори (4рази  на рік з окремої теми);

- загальношкільні збори - 2 рази на рік,

- індивідуальна робота та ін...

         Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра.   Класні керівники протягом  навчального року проводили батьківські збори, анкетування батьків та учнів, постійно підтрмують зв язок в створених класних групах Вайбер.

       Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, родиннихсвят, хоча явка їх на такі свята, масові заходи   є низькою, високою вона є лише у початкових класах.

У школі створена і функціонує Рада навчального закладу, як орган громадського самоврядування.  До складу Ради входять в представники педагогічного, учнівського та батьківського колективів.

Рада старшокласників – орган учнівського самоврядування, який сформований безпосередньо учнівською громадою учнів має на меті виконання основних завдань учнівського самоврядування.

  Рада старшокласників планувала свою роботу самостійно відповідно до перспективного  річного плану. Створювала в учнівському колективі атмосферу, яка сприяла виявленню і розвитку потенціальних можливостей і обдарувань учнів. 

Робота соціального захисту учнів

Кожний класний керівник 1-11-х класів на початку вересня сформував базу даних учнів класу – «соціальний паспорт класу» у якому зазначив категорії дітей, які потребують максимальної уваги, зокрема:

 -        2 дитина, позбавлена батьківського піклування, перебуває під опікою,

 -         3 дітей з інвалідністю;

-         4  діти, учасників АТО;

-   1 дитина- сирота.

За даними соціальних паспортів класів було складено соціальний паспорт школи та соціальний паспорт пільгових категорій. Тобто сформовано окремі списки за визначеними формами дітей та сімей, які підлягають соціальному захисту.

Одним із пріоритетних напрямків в роботі був соціальний супровід  дитини, позбавленої батьківського піклування. Робота з зазначеною категорією передбачала тісну співпрацю з опікуном та самою дитиною в двох аспектах: захист соціальних,  майнових та житлових прав, формування повноцінної особистості дитини, соціалізованої до самостійного дорослого життя.

Діти пільгової категорії користувалися  безкоштовним харчуванням в школі.

Усі діти пільгових категорій залучені до роботи в предметних гуртках, за інтересами, спортивних секціях. Практичним психологом надавалася допомога сім’ям, де виховуються діти пільгових категорій. Проводяться наради, де обговорюються питання допомоги дітям пільгових категорій.     

Для повної і продуктивної роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій була чітко налагоджена робота класними керівниками на всіх ланках освітнього процесу. Саме педагогічна компетентність і небайдужість класних керівників дала змогу  вдало і правильно реагувати на ті правові та соціальні питання, які виникали у дітей будь-якої категорії.

Відвідування  учнями  школи

На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти в школі, удосконалення постійного контролю за охопленням на¬вчанням і вихованням учнів в школі важливим завданням є контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

 Протягом  2019-2020 навчального року на постійному контролі перебувала шкільна документація (книги обліку відсутніх, класні журнали, медичні довідки, письмові пояснення батьків щодо причин відсутності дітей на уроках), проведено рейд контролю за відвідуванням.

 Щоденно ведеться контроль за відвідуванням учнями школи: вчителями-предметниками на уроках, класними керівниками на сторінках Зведеного обліку відвідування в класних журналах (відповідно до Вказівок до ведення журналу) та журналі «Облік відвідування учнями школи», в якому на першому уроці класний керівник  записує прізвище відсутніх учнів.  Адміністрацією школи вивчається питання відвідування, аналізується в наказах, на педрадах.

Членами учнівського самоврядування та черговими вчителями проводилися рейди по виявленню учнів, які систематично запізнюються на уроки, втікають з них. З учнями та їх батьками, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважних причин, проводяться роз'яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

Класний керівник збирає матеріали, які засвідчують причину пропуску уроків: пояснювальні записки від батьків, довідки з лікарні та поліклініки.

Питання відвідування учнями школи розглядалося на батьківських зборах, педагогічній раді та  раді профілактики.

Аналіз відвідування учнями занять  2019-2020 навчальний рік  показав, що пропуски занять у старшій ланці значно вищий, ніж середній.  Найбільше пропускали заняття учні 11 класу.

Аналіз причин відсутності учнів на навчальних заняттях свідчить про те, що  спостерігається збільшення  кількості відсутніх учнів за заявами батьків, ніж за медичними довідками.Аналіз відвідування учнями занять у 2019-2020 н.р. показав, що більша частина учнів  пропускали заняття з поважних причин.

З метою якісного відвідування учнями школи потрібно:

-Забезпечити постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням.

- Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання.

- У    кожному    конкретному    випадку    відсутності    учнів    на уроках   невідкладно   з'ясовувати   причину,    встановлювати місце перебування  дитини. Інформувати батьків або осіб, які їх замінюють.          

- На класних батьківських зборах проаналізувати відвідування учнів та рекомендувати батькам систематично інформувати класних керівників про необхідну відсутність їх дитини на занятті.

БАТЬКИ  ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ І РОЗВИТОК ДІТЕЙ, а тому зобов'язані забезпечувати відвідування учнями уроків у навчальних закладах.

   - Проводити аналіз психологічного клімату    в    учнівських колективах.

   - Проводити   анкетування,  індивідуальні   бесіди, корекційну роботу  з  учнями, схильними до пропусків уроків без поважних причин.        

- У разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі, надавати психологічну допомогу та вживати заходів для усунення конфліктної ситуації.

-Активно  використовувати педагогічний потенціал батьківських комітетів та громадських організацій для впливу на учнів, які 6ез поважних причин пропускають навчальні заняття, їх батьків або осіб, які їх замінюють.  

- У випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує школу без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним службу у справах неповнолітніх.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань.Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.

Відповідальна за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності – заступник директора з навчально-виховної роботи Чоботару О.Д.

На початок 2019/2020 навчального року були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивному майданчику, справність кріплення воріт та оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, паспорт санітарно-технічного стану школи.

У наказі по школі «Про розподіл функціональних обов’язків» передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час,

попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство в школі.

До 01.09.2019 року всі педагогічні працівники школи надали медичні книжки з дозволом приступити до  роботи. Питання охорони праці обговорюються на засіданнях педрад  та на нарадах при директорі. Запасні ключі від усіх шкільних приміщень у завгоспа школи.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час літніх канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці обговорювалися на класних годинах в останій тиждень навчального року.

Станом на вересень кожного року всі учні школи проходять медичний огляд лікарями-фахівцями із лабораторними дослідженнями, що підтверджується медичними довідками. Щомісячно учні 1-11 класів проходять перевірку на педикульоз. Захворювання педикульозом в школі немає. 

Постійно здійснюється контроль роботи систем забезпечення життєдіяльності будівлі школи. Оформлюються акти громадсько-адміністративного контролю з охорони праці між адміністрацією та профкомом школи.

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежною шафою, яка укомплектована згідно вимог, ящиком  з піском тощо). Вогнегасники наявні, перезаряджені, розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорт готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та контуру заземлення.

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” і Кодексу законів про працю України розроблено і затверджено посадові інструкції з охорони праці для всіх працівників школи. Проведено інструктажі з працівниками і учнями з техніки безпеки. Проведено вступні інструктажі  з охорони праці. Проведено первинні інструктажі  з охорони праці на робочому місці.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися  на нарадах при директорові.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання". Разом із тим ще залишаються показники травматизму дітей на уроках фізкультури, перервах. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями.

Рада старшокласників планувала свою роботу самостійно відповідно до перспективного  річного плану. Створювала в учнівському колективі атмосферу, яка сприяла виявленню і розвитку потенціальних можливостей і обдарувань учнів. Створюючи єдине поле громадського виховання не тільки учнів, а й усіх учасників освітнього процесу ми не відгороджуємо учнів від реального життя, а включаємо це життя у свої уроки та позаурочну діяльність. В результаті йде комплексна система виховання громадянина не тільки у школі, а й поза її межами. Реалізація активної позиції школи сприяє активному залученню й реалізації життєвих планів учнів. 

Інформатизація овітнього процесу

         Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти в 2019/2020   навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

•        упровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних  технологій в освітній процес;

•        формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

•        удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;

•        оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;

•        використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

Головною метою закладу освіти є надання нового підходу до інформатизації системи освіти, що передбачає виконання наступних складових:

- створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями;

- підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;

- інтенсифікація навчального процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;

- створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в  навчальний процес;

- підвищення ефективності управління навчальним закладом освіти.

В школі використовується програма «КУРС: Школа», яка зареєстрована (Свідоцтво ВР № 01110 от 07.08.2009) та схвалена (№ 14/18-1597 від 23.04.2010) Міністерством освіти та науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. Наша школа приєдналася до єдиної бази даних загальноосвітніх навчальних закладів.

У НВК забезпечено якісне функціонування офіційного сайту школи та його систематичне інформаційне наповнення. Відповідальним за функціонування офіційного сайту НВК та його систематичне інформаційне наповнення призначено вчителя фізики Чорнея Д.М.

На виконання ст.30 Закону України «Про освіту» - «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» створена нова сторінка на офіційному сайті школи, де розміщуються  матеріали для публічного ознайомлення. 

В закладі освіти за допомогою мобільного додатку Viber  створено групу «Батьки школи» в кожному класі, де в терміновому порядку надходять всі необхідні матеріали про шкільні проблеми та доводяться до відома батьків педагогічні новини в освіті.

Очікувані результати:

· оснащення закладу освіти сучасними навчальними та управлінськими комп’ютерами;

· забезпечення закладу освіти ліцензійними базовими, управлінськими та педагогічними програмними засобами;

· удосконалення системи управління навчально-виховним процесом за рахунок використання комп’ютерно-орієнтованих засобів збирання та опрацювання інформації;

· забезпечення доступу до інформаційних ресурсів педагогічних працівників та адміністрації закладу з метою отримання оперативної інформації від органів управління, новинами про сучасні педагогічні технології тощо.

У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, секретар, заступники директора, практичний психолог, педагог-організатор, бібліотекар, вихователі ЗДО.  Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами.  Ведеться база даних у програмному комплексі «Курс: Школа».

         Що стосується безпосередньо  освітнього процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби освітнього процесу не в повному обсязі. У школі функціонують два   комп’ютерні класи, мультимедійне обладнання, плазмові телевізори від 2-7-х класів. Всі комп’ютери підключено до мережі Інтернет.

         Процес впровадження ІКТ-технологій в освітній процес у цьому навчальному році значно активізувався. Більшість учителів протягом року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій шляхом відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення навчальних занять з ІКТ. 

         При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання,  у ході виконання яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій.

         Моніторинг використання інформаційних технологій в освітньому процесі здійснюється через безпосереднє спостереження, звіти вчителів-предметників, анкетування.

З 07.03.2020 навчальні заняття проводилися за технологіями дистанційного навчання.

         Протягом 2019/2020  навчального року здійснено такі заходи щодо інформатизації  та використання мультимедійних технологій у закладі освіти:

 • введено в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;
 • проводиться робота з підтримки матеріальної бази та навчально-методичного забезпечення кабінетів інформатики у відповідністі до нормативів, вимог та державних стандартів.

Діяльність шкільної бібліотеки

 Бібліотека Турятського НВК є його обов’язковим структурним підрозділом. Працює бібліотекарем Дудуц В.В.

Діяльність шкільної бібліотеки   у Турятському НВК була спрямована на виконання завдань, які висуває перед нею перебудова всіх складових компонентів сучасної школи і здійснювалась з таких основних напрямків:

Протягом навчального року  надавалася допомога педагогічному  колективу у доборі методичної та художньої літератури для проведення  відкритих уроків та різноманітних заходів. 

Всю роботу бібліотека проводить згідно річного плану. Для забезпечення читачів літературою необхідною для навчально-виховного процесу постійно вивчаються читацькі потреби. В цьому напрямку проводяться індивідуальні бесіди з учнями школи для вивчення їх інтересів та інформаційних потреб, бесіди з вчителями, ознайомлення із новою навчальною, методично, художньою літературою шляхом проведення тематичних виставок.

Проведено бесіди про роль бібліотеки і культуру читання.

Спільно з педагогічним колективом участь у проведенні предметних тижнів, надаю допомогу в підготовці і проведенні виховних заходів. 

Підготовлені   виставки до предметних тижнів:

 • тижня правових знань;
 • тижня історії;
 • тижня англійської мови;
 • тижня української мови;
 • тижня безпеки життєдіяльності;
 • Шевченківський тиждень

Було оформлено книжкові виставки до знаменних дат року:

 • До Міжнародного Дня миру;
 • До дня визволення України від фашистських загарбників;
 • До дня української писемності та мови;
 • До дня памяті жертв голодомору;
 • До всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;
 • До дня соборності України;
 • До дня памяті жертв Голокосту;
 • До Дня памяті героїв Крут;
 • До річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні;
 • До річниці небесної сотні;
 • До дня партизанської слави;
 • До  дня народження В.О.Сухомлинського

До  річниці від дня народження Т. Г. Шевченка.

До всіх знаменних дат письменників, поетів, художників, учених організовуються  книжкові  виставки.

           У 2019 році  Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек   у Турятському НВК відбувся під гаслом «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя». Вчасно зроблені замовлення на нові підручники.

Таким чином, зміст роботи бібліотеки школи-спрямовані на те, щоб формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку особистості, яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних традицій.

  

Співпрацяз батьками.

Одночасно, поряд із позитивними напрацюваннями в роботі школи є певні проблеми, на рішення яких необхідно акцентувати увагу в новому навчальному році, а саме:

 • цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя окремо над підвищенням рівня якості освіти, удосконалення професіоналізму, підготовки випускників до життя в швидкоплинних змінах соціокультурних умов і професійної діяльності;
 • запровадження курсів за вибором, спецкурсів для допрофільного й  профільного навчання, індивідуальних, групових занять, курсів за вибором;
 • впровадження інформаційно-комунікативних технологій, комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного процесу;
 • формування в учнів прагнення до навчання впродовж усього життя, пошуку найкращих шляхів розв’язання життєвих проблем;
 • вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району, області, участь у заходах обласного, районного рівнів;
 • робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, самореалізація творчої особистості, підвищення рівня якості уроку;
 • розробка предметних методичних матеріалів;
 • проведення шкільних олімпіад та ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, Малої академії наук; робота зі здібними та обдарованими учнями;
 • нормативне забезпечення, педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекція навчально-виховного процесу, впровадження в управління моніторингових досліджень, компетентнісного підходу;
 • забезпечення ефективності управління організаційно-методичною роботою;
 • науково-методичне та кадрове забезпечення допрофільного та профільного навчання у старшій школі, створення оптимальних умов для адаптації учнів до навчання;
 • покращення роботи шкільного самоврядування;
 • врахування вчителями-предметниками, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей учнів;
 • адаптації учнів 5 класу до навчання;
 • зміцнення матеріально-технічної бази школи, ремонт будівлі школи, обладнання приміщень школи;
 • організація роботи щодо виконання рекомендацій та вказівок районних  педагогічних нарад;
 • робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень, наркоманії, тютюнокуріння;
 • дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів у школі;
 • створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи;
 • підготовка закладу до роботи в осінньо-зимовий період;
 • підготовка учнів 11-го класу до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні;
 • співпраця з батьками, громадськістю;
 • виконання рекомендацій, наданих під час державної атестації школи, організація роботи закладу у міжатестаційний  період
 • дистанційне навчання учнів в зв’язку з пандемією коронавірусу.

 Батьки беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, родиннихсвят, хоча явка їх на такі свята, масові заходи   є низькою, високою вона є лише у початкових класах.

Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

            Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

Вчителі   щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка,  які реєструються і зберігаються у  медичної сестри. Порушень   у  проходженні   медичних  оглядів    працівниками  школи     не  виявлялося,  всі   вчасно    його  проходять.

    Щорічно діти також проходять медичне обстеження. За результатами медичного огляду на початку навчального року, відповідно до цих списків видається наказ по школі. З  числа учнів формуються групи  на уроках фізичного виховання   згідно рекомендацій лікаря.

В класних журналах вклеєний окремий  «Листок здоров`я», в якому вказані результати медичного обстеження і рекомендації щодо занять на уроках фізичної культури

   На 1 ст. медичної сестри в Турятському НВК працює Яворенко Н.П.

Організаційна робота медичної сестри. Заведена відповідна документація.      

 Всі діти мають медичні картки, з відповідними записами про стан здоров’я. Всі вихованці мають щеплення відповідно до календаря щеплень.

Медичний огляд дітей проводився згідно наказу МОЗ України «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» №434 від 29.11.2002 р. Огляд на педикульоз і  коросту проводився  раз на місяць. Сестра медична систематично контролює проведення фізкультурно-оздоровчої роботи.

 Медичний працівник протягом року здійснював систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов. В приміщеннях Турятського НВК проводилося щоденне прибирання.

         Медичною сестрою проводилася санітарно-просвітницька робота серед працівників кухні та батьків.

У планах виховної роботикожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров'я дітей»,де  запланованапевна робота оздоровчого характеру з класом.

 У школі наявний медичний кабінет, який розміщений на другому поверсі закладу. Медичний кабінет своєчасно забезпечується медикаментами, його обладнання відповідає вимогам Додатку №5 «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01 на 100%.  Учнівські меблі школи відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів. У навчальних кабінетах дошки матові, освітлення закладу і класних приміщень частково відповідає санітарним нормам.

Організація харчування учнів у навчальному закладі

           Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом  перебування у Турятському НВК. Організація харчування учнів закладу регламентується  законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»,  Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм  харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються   гарячим  харчуванням. 

На початку навчального року кухарем  було складено і затверджено перспективне двотижневе меню, відповідно за яким розробляється щоденне меню.  Розроблена  картотека страв.

Налагоджено контроль за дотриманням на харчоблоці  санітарних  вимог  щодо обладнання, прибирання, миття посуду, видачі готової їжі. Їдальня в належній кількості забезпечена миючими та дезінфікуючими засобами,  проводиться щоденне прибирання з дезінфекцією та генеральне прибирання відповідно до санітарних правил та вимог, посуд миється із застосуванням дозволених миючих засобів. Контроль за роботою їдальні здійснюється адміністрацією школи, батьківським комітетом школи, відділом освіти Глибоцької районної  держадміністрації. У шкільній їдальні  наявні усі необхідні журнали (відповідно до нормативних документів з організації харчування). Питання організації харчування періодично заслуховується на  загальношкільних батьківських зборах, засіданнях ради школи, нарадах при директорові.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

Шкільна  їдальня   знаходиться  на    балансі  відділу  освіти. Всі   продукти   харчування   завозяться централізовано.

 Учні перебувають у їдальні в супроводі чергових учителів.

Ретельно слідкується  за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини.  Скарг на роботу їдальні та її працівників не поступало. На даний час харчоблок необхідними інвентарем забезпечений у повному обсязі. Стан харчоблоку  задовільний. Роботу  їдальні можна вважти задовільною.

Фінансово-господарська діяльність

  Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Глибоцької  районної державної адміністрації.   

Вчасноздійснювалася бухгалтерією проплата  за спожитішколою енергоносії.   На  протязі опалювального періоду школа  дотримувалась певних лімітів.

Працівниками    централізованої бухгалтерії Глибоцького району планово проведена в жовтні інвентаризація майна школи, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає.Завжди вчасно готується звітна документація,  матеріалисписуються  (за необхідності),  або оприбутковуються, раз в квартал надається звіт про надходження та витрати позабюджетних коштів. Всі надходження коштів та матеріальних цінностей висвітлюються на сайті школи та внутрішньошкільних батьківських зборах.

Аналіз матеріально-технічної бази

та фінансово-господарської діяльності школи

За рахунок позабюджетних коштів та батьківської допомоги зроблено:

-                     капітальний ремонт посудомийного блоку їдальні;

-                     косметичний ремонт приміщень закладу: туалетних кімнат, коридорів;

-                     -здійснено поточні косметичні ремонти кабінетів : усі класні кімнати;

-                     здійснено косметичний ремонт  стін І-ІІ -го поверхів;

-                     проведено косметичний ремонт їдальні, харчоблоку;

-                     відремонтовано службові приміщення;

-                     всі комп’ютери підключені до мережі Інтернет;

-                     -придбано 8 ноутбуків;

-                     Поміняно дах на гаражі;

За рахунок бюджетних коштів:

-                     отримано комп ютерний клас - 10 штук;

-                     всі комп’ютери підключені до мережі Інтернет;

-                     укомплектований кабінет для 1-х класу (НУШ) технікою та наочністю.

На даний момент в школі 22 комп ютери та 9 ноутбуків:

в адміністративній діяльності використовується 3 ноутбуків: у секретаря,  заступника з виховної роботи, заступника з навчально-виховної роботи. Також наявні  ноутбуки у вчителів початкової ланки НУШ 1-3-х класах.

Протягом навчального року в школі було проведено заходи щодо економії бюджетних коштів: встановлено щоденний контроль за використанням енерго-, тепло-, водо-ресурсів; діє режим економії під час канікул, вихідних днів; відбулася заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі - 100%.

Разом із заходами, спрямованими на економію бюджетних коштів, здійснювався пошук шляхів залучення позабюджетного фінансування.     

 У школі продовжено процес поповнення бібліотечного фонду  навчальною, спеціальною  та науково-популярною літературою, методичний кабінет обладнаний комплектами періодичної літератури для підвищення рівня самоосвіти вчителів.

Теплове господарство було  підготовлено своєчасно до опалювального періоду 2019-2020 н.р.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу.  Техпрацівники, робітник по обслуговуванню приміщень та двірник  проводять побілку бордюр, приводять у належний стан клумби біля школи, скошують траву.

Теплове господарство було  підготовлено своєчасно до опалювального періоду 2019-2020 н.р.  

Пропозиції:

 1. Утримувати територію школи  у належному санітарному стані.
 2. Взяти активну  участь  у Всеукраїнський акції  з благоустрою  «За чисте довкілля»
 3. Теплове господарство до осінньо-зимового періоду підготувати до 15.09.2020 .
 4. Спрямовувати роботу  на економію бюджетних коштів, здійснювати пошук шляхів залучення позабюджетного фінансування. 
 5. Своєчасно забезпечувати безпечний підвіз учнів до навчального закладу та в зворотньому напрямку.

У новому навчальному році здійснити концентрацію засобів і матеріальних ресурсів для створення подальшого розвитку школи.

Умови досягнення головних завдань школи

     Найважливішою умовою досягнення головних завдань школи є комплексне вирішення проблем, пов`язаних зі структурою освіти, її змістом, науково-методичним, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням, а саме:

- розвиток системи освіти як національної (філософія освіти, принципи, зміст);

-  демократизація системи освіти; - орієнтація науково-методичної роботи вчителів на реалізацію сучасних ефективних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду, яка забезпечує широку інтеграцію з освітніми системами України та зарубіжних країн;

- пошук шляхів і способів диференціації та індивідуалізації навчання, розробка різних варіантів навчальних планів та програм;

-  створення  оптимальних умов для розвитку інтересів, здібностей, творчості, виходячи із завдань програми «Обдаровані діти»;

- створення в педагогічному колективі умов для креативної діяльності, атмосфери творчості, пошуку нових ідей у модернізації форм, методів і способів освітнього процесу шляхом науково-педагогічного та інформаційного забезпечення;

- подальший розвиток психологічної служби, спрямованої на особистісно орієнтоване навчання і виховання учнів, створення атмосфери творчості та комфорту;

- забезпечення школи сучасним комп`ютерним обладнанням і програмами, автоматизація процесу управління школою;

- вирішення питань про додаткове фінансування школи з метою оновлення навчально-матеріальної бази, придбання програмно-методичного забезпечення, здійснення видавницької діяльності, стимулювання найкращих учителів та обдарованих дітей.

Складовими частинами єдиної педагогічної теми є:

В управлінні:

- оптиматизація методичної роботи школи;

- створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності; 

- підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

- сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей; - створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу;

- розробка ефективної моделі науково-дослідницької  роботи вчителів та учнів.

- забезпечення ефективних умов для особистісного і професійного зростання особистості педагога, досягнення ним вершин розвитку педагогічної діяльності.

У навчанні:

- реалізація принципу наступності у розвитку загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;

- посилення здоров’язберігаючого аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання певних технологій;

- управління результатами та якістю навчання;

- удосконалення системи роботи з обдарованим учнями;

- розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання, забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної підготовки.

У вихованні:

- виховання потреби здорового способу життя;

- педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;

- оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

- управління процесом соціалізації учнів;

- розвиток активної розважально-пізнавальної діяльності учнів у позаурочний час;

- соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої молоді;

- розвиток елементів державно-громадського управління;

- орієнтація виховної діяльності навчального закладу на реалізацію патріотичної складової;

- оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень, негативних проявів у молодіжному середовищі;

- активізація правового виховання;

- розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу. Психолого-педагогічні задачі:

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

- психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу; 

- оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

- психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.

Адміністрація працює над створенням умов для використання інформаційно-комунікаційних технологій як у навчальному процесі, так і в управлінській діяльності. Пріоритетним завданням у новому навчальному році є підняття рівня комп’ютерної грамотності кожного вчителя та ефективне використання комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі.

Я  беру  на  себе  сміливість   стверджувати, що  в  школі  створені  умови  для  учнів, які  бажають   вчитись, які  мають  мотивацію  до  навчання.   Але рівень  знань  учнів  та бажання вчитися  останнім часом знизились, особливо це стосується учнів 7-11 класів.

Висловлюю щиру подяку за співпрацю всім: учителям — за творчість, за любов до своєї професії, батькам, спонсорам та благодійникам — за розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю, технічному персоналу за їх щоденну працю, за чистоту в навчальному закладі та на території школи.