Прозорість та інформація

статут

  • Друк

Статут НВК

 

І. Загальні положення

     1.1. Турятський навчально-виховний комплекс комплекс є закладом загальної середньої освіти, що належить до комунальної власності Тарашанської сільської ради та є правонаступником Турятського навчально –виховного комплексу Глибоцької районної ради Глибоцького району Чернівецької області.

   1.2. Засновником Закладу є Тарашанська сільська рада Чернівецького району Чернівецької області (далі – Засновник).

   1.3.Повна назва: Турятський навчально-виховний комплекс Тарашанської сільської ради, Чернівецького району, Чернівецької області.

   1.4 Скорочена назва закладу освіти: Турятський НВК.

   1.5. Місцезнаходження закладу: 60433, вул. Головна, 27, с.Турятка,

           Глибоцький район, Чернівецька область. Телефон: (03734)53118.

   1.6. Заклад освіти є юридичною особою з моменту його реєстрації, має гербову печатку, штамп, код ЄДРПОУ (21435008).

   1.7. Турятський навчально-виховний комплекс (далі – заклад освіти або НВК) у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права людини, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній виховний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, іншими нормативно – правовими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Тип закладу визначений Законом України “Про загальну середню освіту” відповідно до освітнього рівня, здобуття якого забезпечується закладом та особливостей учнівського контингенту.

1.8. Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується закладом освіти (повна загальна середня освіта) – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів з дошкільним підрозділом.

     Заклад освіти забезпечує здобуття дошкільної, початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

     Заклад освіти може створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою, заочною, дистанційною, мережевою, індивідуальною формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

   Заклад освіти може організовувати такі форми здобуття освіти як екстернат та педагогічний патронаж.

     Зміни до Статуту розробляються керівником закладу освіти та затверджуються сесією Тарашанської сільської ради.

1.9. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.10. Головні завдання НВК:

-         участь у реалізації права громадян на освіту;

-         забезпечення реалізації права громадян на освіту;

-         формування і розвиток громадянина України – активної творчої особистості;

-         створення умов для здобуття освіти відповідно до державних стандартів дошкільної та загально – середньої освіти;

-         забезпечення наступності між дошкільною та середньою загальною освітою;

-         створення умов для оволодіння вихованцями та учнями системою наукових знань про природу, людину, суспільство відповідно до вікових особливостей їх розвитку: навчання навичками читання, письма, лічби, мовного розвитку, логічного мислення, розвиток пізнавальних здібностей, формування інтересу до рідної мови, культури, сприяння набуттю навичок з основ особистої гігієни, здорового способу життя, безпеки життєдіяльності;

-         забезпечення фізичного та психологічного здоров′я дітей дошкільного та шкільного віку, гармонійного та різнобічного розвитку дитини.

1.11. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах автономії, обсяг якої визначається Законом України «Про освіту», спеціальними законами та цим Статутом.

1.12. Заклад освіти несе відповідальність перед здобувачами освіти, територіальною громадою села, суспільством і державою за:

-         безпечні умови освітньої діяльності;

-         дотримання договірних зобов′язань з іншими суб′єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов′язань за міжнародними угодами;

-         дотримання фінансової дисципліни;

-         прозорість, інформаційну відкритість закладу освіти.

       1.13. У закладі освіти визначена мова навчання і виховання державна мова - українська.

     1.14. У закладі освіти з урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази запроваджене поглиблене вивчення української мови та літератури, математики у 8 – 9 класах, організоване навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямами.

   1.15.Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених галузевим Міністерством.

     1.16. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими галузевим Міністерством.

     1.17.. Класи у закладі освіти формуються згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу. Мережа класів та їх наповнюваність у закладі затверджується виконавчим комітетом Тарашанськоїсільської ради.

       1.18. Автономія закладу освіти визначається його правом:

‒ брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

‒ проходити в установленому порядку громадську акредитацію закладу;

‒ самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

‒ самостійно формувати освітню програму;

‒ на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в

установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та

індивідуальні навчальні плани;

‒ планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу освіти;

‒ спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

‒ використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального

заохочення до педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників

освітнього процесу у порядку визначеному чинним законодавством;

‒ на правах оперативного управління розпоряджатися рухомим і нерухомим

майном згідно з законодавством України та цим Статутом;

‒ отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, юридичних і фізичних осіб;

‒ залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у

порядку, визначеному законодавством України;

‒ розвивати власну матеріально-технічну базу та соціальну базу (спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів);

‒ впроваджувати експериментальні програми;

‒ самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;

‒ встановлювати власну символіку та атрибути;

‒ користуватись пільгами, передбаченими державою;

‒ брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні

науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;

‒ здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

   1.19. Заклад освіти зобов’язаний:

‒ реалізовувати положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

‒ здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому

законодавством порядку;

‒ задовільняти потреби громадян, що проживають на території обслуговування

закладу освіти, в здобутті повної загальної середньої освіти;

‒ за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання

осіб з особливими освітніми потребами;

‒ забезпечувати єдність навчання та виховання;

‒ створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;

‒ проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку визначеним спеціальним законодавством;

‒ забезпечувати відповідність рівня загальної середньої освіти Державним

стандартам загальної середньої освіти;

‒ охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших

працівників закладу освіти;

‒ додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

‒ забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

‒ здійснювати інші повноваження делеговані засновником або уповноваженим

ним органом управління освітою.

   1.20. У закладі освіти створюються і функціонують методоб′єднання: вчителів початкових класів, класних керівників, вихователів дитячого садка, суспільно - гуманітарного циклу наук, природничо – математичного циклу наук та художньо- естетичного циклу наук, гуртки, методична рада, творча група «Передовий педагогічний досвід».

   1.21. Медичне обслуговування дошкільнят і учнів здійснюється медичною сестрою, що входить до штату закладу освіти, відповідні умови для його організації забезпечуються КНП Глибоцьким районним центром первинної медико-санітарної допомоги Турятської АЗПСМ.

   1.22. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Зарахуванняучнівдо закладу освітитаїхвідрахування

     2.1. Органи місцевого самоврядування закріплюють за закладом освіти відповідну територію обслуговування і до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають його відвідувати.

     2.2. Зарахування учнів до всіх класів закладу освіти здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

     2.3. Директор закладу освіти зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

     2.4. Зарахування учнів дозакладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора закладу освіти.

Для зарахування учня до закладу освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до школи III ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

     2.5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу освіти відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.6. Переведення учнівзакладу освіти до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому галузевим Міністерством.

У разі вибуття учня за межі міста батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу освіти заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти у межах району батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу освіти заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти.

ІІІ. Організація освітнього  процесу

   3.1. Заклад освіти проводить свою діяльність     на певному рівні загальної середньої освіти, за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому порядку.

   3.2. Заклад освіти планує свою роботу самостійно, виходячи із перспективного та річного плану роботи. В плані відображаються актуальні питання розвитку освіти. План роботи затверджується педагогічною радою закладу освіти.

   3.3.Освітній процес у закладі освіти здійснюється відповідно до освітньої (освітніх) програми (програм), розроблених та затверджених відповідно до порядку визначеного Законом України «Про освіту» та спеціальними законами.

Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та

затверджується керівником.   На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

3.4. Основним документом, що регулює освітній процес, є навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизації варіативної та інваріантної частин та визначенням профілів навчання, згідно інтересів учнів.

   Навчальний план закладу освіти погоджується педагогічною радою закладу освіти і затверджується відповідним органом управління освіти. У вигляді додатків до навчального плану додається: розклад уроків та режим роботи.

   3.5. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники закладу освіти   добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, а також науково – методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

   3.6. Заклад освіти  забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.7. Заклад освіти працює за навчальними програмами, підручниками,

посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України (далі -МОН України), і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.8. Заклад освіти обирає форми, засоби і методи навчання та виховання

відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та цього Статуту з урахуванням специфіки, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.

3.9. Заклад освіти здійснює освітній процес за денною формою навчання.

3.10. Освітній процес у закладі освіти може здійснюватися за груповою,

індивідуальною (екстернат, сімейна (домашня), педагогічний патронаж) формами навчання, за потребою організовується інклюзивне навчання.

3.11. Класи у закладі освіти формуються за погодженням із засновником або

уповноваженим ним органом з питань освіти згідно з нормативами їх

наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності

приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення

освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу освіти.

3.12. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі освіти здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН України.

3.13. У закладі освіти для здобувачів освіти 1-4 класів за бажанням їх батьків або

осіб, які їх замінюють, створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування здобувачів освіти із них здійснюється наказом директора закладу освіти на підставі заяв батьків та осіб, які їх замінюють.

3.13.1. Група продовженого дня може комплектуватися з здобувачів освіти

одного або кількох класів, але не більше як чотирьох вікових груп. Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання закладів освіти та організації освітнього процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується директором закладу освіти.

3.13.2. Тривалість перебування здобувачів освіти у групі продовженого дня

становить шість годин на день, а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватись.

3.13.3. Відповідальність за збереження навчального обладнання покладається на

вихователя та інших педагогічних працівників групи продовженого дня.

3.13.4. План роботи вихователя групи продовженого дня погоджується із

заступником директора і затверджується директором закладу освіти.

3.14. Навчальний рік у закладі освіти розпочинається у День знань - 1 вересня і

закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на семестри: І семестр – 16 робочих тижнів, ІІ семестр - 19 робочих тижнів.

3.15. Структура навчального року (за чвертями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу режим роботи встановлюється закладом освіти у межах часу, що передбачений освітньою програмою. У випадку екологічного лиха та епідемій   місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування   може встановлюватися особливий режим роботи закладу освіти, який погоджується з органами Держпродспоживслужби України.

3.16.   Тривалість канікул протягом навчального року повинна становити не

менше як 30 календарних днів.

3.17. Тривалість уроків у закладі освіти становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку форми організації освітнього процесу. Різниця в часі навчальних годин перших-четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із засновником або

уповноваженим ним органом управління освіти та територіальними установами

Держпродспоживслужби України.

3.18. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану закладу з

дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується

директором закладу освіти.

3.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем

відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог

навчальних програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

Домашні завдання здобувачам освіти перших класів не задаються.

3.20. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у закладі освіти

проводяться індивідуальні, групові, факультативні та позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом та планом роботи і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

3.21. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для провадження

інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.22. Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених

навчальним планом та річним планом роботи закладу освіти, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.23. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти закладу освіти визначаються МОН України.

3.24. Облік навчальних досягнень   здобувачів освіти протягом навчального року

здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

3.25. У 1-4 класах НУШ оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

є формувальне та підсумкове. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до вимог щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, затверджених МОН України.

3.26. Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної

середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти.

Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться

державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

   В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних

причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН України та Міністерством охорони здоров’я України.

3.27. Здобувачі початкової освіти, які протягом одного року навчання не

засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідного

інклюзивно-ресурсного центру. За висновками зазначеного центру такі здобувачі освіти можуть продовжувати навчання в спеціальних школах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.28. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової

атестації доводяться до відома здобувачів освіти, їх батьків або осіб, які їх замінюють класним керівником.

3.29. За результатами навчання здобувачам освіти або випускникам   видається

відповідний документ: свідоцтво досягнень, табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню освіту. Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3.30. Випускникам закладу освіти ІІ та ІІІ ступенів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Здобувачі освіти, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

3.31. Здобувачі освіти, які мають високі досягнення у навчанні, досягли

особливих успіхів у вивченні одного або декількох предметів, є переможцями

міжнародних, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських предметних конкурсів, олімпіад, змагань, можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями - золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні» у порядку, визначеним Міністерством освіти та науки України.

3.32. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, свідоцтва про повну загальну

середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі

зазначених документів.

3.33. Виховання здобувачів освіти у закладі освіти здійснюється під час

проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

3.34. Цілі виховного процесу в закладі освіти визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

3.35. Заклад освіти відокремлений від церкви (релігійних організацій), має світський характер. Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність закладу освіти. У закладі освіти  забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань. Керівництву закладу освіти, педагогічним працівникам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.

Керівництву закладу освіти, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати працівників закладів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями).

Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за їх

належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій

(об’єднань).

3.36. Дисципліна в закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту. астосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів освіти забороняється.

ІV. Учасники освітнього процесу

4.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є учні, керівники, педагогічні працівники, інші спеціалісти та батьки або особи, які їх заміняють.

4.2. Права та обов′язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

4.3. Здобувачі освіти мають право:

-         на вибір форми навчання;

-         факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять; на користування навчально – виробничою, науковою, матеріально – технічною, культурно – спортивною, корекційно – відновлювальною та лікувально – спортивною та лікувально оздоровчою базою навчального закладу;

-         брати участь у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-         брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;

-         брати участь у обговорені і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу та дозвілля учнів;

-         брати участь добровільних самодіяльних об′єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-         на захист від будь – якої форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь і гідність;

-         на безпечні і не шкідливі умови навчання, виховання та праці.

4.4. Здобувачі освіти зобов′язані:

-         відвідувати заняття, оволодівати знаннями, вмінням, практичними навичками, підвищувати загально – культурний рівень;

-         бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

-         дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

-         брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонено чинним законодавством;

-         дотримуватися правил особистої гігієни.

   4.5. Педагогічними працівниками закладу освіти мають бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан, здоров′я яких дозволяє виконувати професійні обов′язки.

   4.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

   4.7. Педагогічні працівники мають право на:

-         захист професійної честі, гідності;

-         самостійний вибір форм, методів, засоби навчальної роботи не шкідливих для здоров′я учнів, участь в обговоренні та вирішенні питань організацій навчального процесу;

-         проведення в установленому порядку науково – дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-         вияву педагогічної ініціативи;

-         позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-         участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;

-         отримання пенсій у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

-         на матеріальне житлове – побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

     Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов′язків не допускається, за винятком випадків передбачених законодавством України.

   4.8. Педагогічні працівники зобов′язані:

-         забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов′язкових державних вимог;

-         сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збережень їх здоров′я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-         сприяти зростанню іміджу школи;

-         особистим прикладом стверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-         виконувати статут закладу освіти, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-         брати участь в роботі педагогічної ради школи;

-         виховувати в учнів повагу до батьків, людей старших за віком;

-         підтримувати народні традиції та звичаї, духовні та культурні надбання народу;

-         готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-         дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-         постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

-         виконувати накази і розпорядження директора закладу освіти, органів управління освітою.

   4.9. У закладі освіти обов′язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило один раз у п′ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

   4.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов′язків, умов колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

   4.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

-         обирати і бути обраним до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-         звертатись до органів управління освітою, директора закладу освіти і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-         брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцненні матеріально – технічної бази закладу освіти, на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу освіти та відповідних державних, судових органів.

   4.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов′язані:

-         забезпечувати умови для здобуття дітьми повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-         постійно дбати про фізичне здоров′я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-         поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім′ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-         виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

   4.13. Представники громадськості мають право:

-         обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

-         керувати учнівськими об′єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

-         сприяти покращенню матеріально – технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу освіти;

-         проводити консультації для педагогічних працівників;

-         брати участь у освітньому процесі закладу освіти.

   4.14. Представники громадськості зобов′язані:

-         дотримуватися статуту закладу освіти;

-         виконувати накази та розпорядження керівника закладу освіти, рішення органів громадського самоврядування;

-         захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

-         пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

V. Управління закладом освіти

   5.1.Управління закладом освіти здійснюється засновником - Тарашанською сільською радою Чернівецького району Чернівецької області. Керівництво закладом освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», цим Статутом та трудовим договором. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.

5.2.   Керівник закладу освіти призначається   та звільняється з посади рішенням

засновника або уповноваженого ним органу. Керівник закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору   відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти, затвердженим Тарашанською сільською радою. Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються Положенням про конкурс на посаду керівника закладу освіти.

5.3. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

‒ організовує діяльність закладу освіти;

‒ вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

‒ призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора, педагогічних

та інших працівників закладу, визначає їх функціональні обов’язки;

‒ забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за

виконанням освітніх програм;

‒ забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

‒ забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю

за діяльністю закладу освіти;

‒ забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності;

‒ сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

‒ сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

‒ здійснює інші повноваження, що делеговані засновником закладу освіти або уповноваженим ним органом та/або передбачені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

5.4. Директор закладу освіти є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

5.5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як

чотири рази на рік.

5.6. Педагогічна рада закладу освіти:

‒ планує роботу закладу;

‒ схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює

результативність її (їх) виконання;

‒ формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості

освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

‒ розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього

процесу;

‒ приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх

випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

‒ обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників,

розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників та розприділяє виділені на це кошти;

‒ розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного

досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній

діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

‒ ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення

учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

‒ розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників

закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

‒ має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу

та проведення громадської акредитації закладу;

‒ розглядає інші питання, віднесені Законом України   «Про освіту», «Про

загальну середню освіту» та/або цим Статутом до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом керівника

закладу освіти.

5.7. У закладі освіти можуть створюватися та діяти органи самоврядування:

‒ органи самоврядування працівників закладу;

‒ органи самоврядування здобувачів освіти;

‒ органи батьківського самоврядування;

‒ інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

5.8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти

є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, що скликаються не менш як один раз на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:

1‒ працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

‒ учнів навчального закладу ІІ-ІІІ ступеня - класними зборами;

‒ батьків - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає по 20 делегатів (по кількості класів закладу освіти ІІ-ІІІ ступеня тощо). Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори(конференція) закладу освіти:

‒ заслуховують звіт керівника закладу освіти;

‒ розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської діяльності

закладу освіти;

‒ затверджують основні     напрями     вдосконалення     освітнього процесу,

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти;

‒ приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників закладу освіти.

5.9. У закладі освіти за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів може створюватись і діяти піклувальна (наглядова) рада закладу освіти. Піклувальна (наглядова ) рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

5.10. Порядок формування піклувальної (наглядової) ради, її відповідальність,

перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються

спеціальними законами та цим Статутом.

До складу піклувальної (наглядової) ради закладу освіти не можуть входити

здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти.

Члени піклувальної (наглядової) ради закладу освіти мають право брати участь у

роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

5.11. Піклувальна (наглядова) рада має право:

‒ брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

‒ сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

‒ аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

‒ контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

‒ вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання

керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

‒ здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

5.12. Основними завданнями піклувальної ради є:

-         сприяння виконанню законодавства України щодо обов′язковості повної загальної середньої освіти;

-         співпраці з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, закладами освіти, окремими громадянами – спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у закладі освіти;

-         створення та зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти;

-         організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

-         вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов′язкового навчання;

-         запобігання дитячої бездоглядності;

-         сприяння працевлаштуванню випускників закладу освіти;

-         стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів, всебічне зміцнення зв′язків між родинами здобувачів освіти закладу освіти.

   5.13. Піклувальна рада формується з 5 осіб з числа представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян, у тому числі іноземних. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу освіти шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника закладу освіти. У випадку, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його обирається інша особа

   5.14. Піклувальна рада діє на засадах:

-         пріоритету прав людини прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства держави;

-         дотримання вимог законодавства України;

-         самоврядування;

-         колегіальності ухвалення рішень;

-         гласності.

       Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначаються їх доцільністю, але як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитися, а також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є повноправним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради в 7-денний строк доводяться до відома колективу закладу освіти, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

     5.15. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування;

Голова піклувальної ради:

-         скликає і координує роботу піклувальної ради;

-         готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

-         визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-         представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань віднесених до її повноважень.

5.16. Директор закладу освіти:

-         здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-         організовує освітній процес;

-         забезпечує контроль, за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень здобувачів освіти у навчанні;

-         відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-         створює необхідні умови для участі у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-         забезпечує дотримання вимог охорони дитинства санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-         підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання за виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-         забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного та психічного насильства;

-         призначає класних, завідуючих класними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

-         контролює організацію харчування і методичного обслуговування учнів;

-         здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов′язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-         розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами, має право першого підпису платіжних документів;

-         видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

-         за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов′язки працівників закладу освіти;

-         створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку і застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

-         несе відповідальність за свою діяльність перед учнями школи, педагогічними працівниками та загальними зборами, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

   5.17. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором закладу освіти і затверджується відділом освіти Тарашанської сільської ради. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

      Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

VІ. Матеріально – технічна база

     6.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу освіти.

   6.2. Майно закладу освіти належить йому на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства і статуту закладу освіти та укладених ним угод та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

6.3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

   6.4. Відчуження (продаж, списання) основних фондів, оборотних активів та іншого майна закладу освіти проводиться відповідно до вимог діючого законодавства.

6.5. Для забезпечення освітнього процесу, майно закладу складається із навчальних кабінетів (класних приміщень), кабінетів психолога та логопеда, спортивного залу, актового залу, майстерень (слюсарної, токарної), кабінету швейної справи, медичного кабінету, бібліотеки, їдальні, комп′ютерних класів (2), приміщення для технічного та навчально - допоміжного персоналу.

   6.6. Відповідно до рішення сесії Турятської сільської ради №10-13/2001 22.02.2001року заклад освіти має в користуванні земельну ділянку, де розміщуються спортивні та ігровий майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VІІ. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

7.1. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

7.2. Заклад освіти забезпечує на офіційному веб-сайті закладу відкритий доступ до такої інформації та документів:

‒ статут закладу освіти;

‒ ліцензії на провадження освітньої діяльності;

‒ сертифікати про акредитацію освітніх програм;

‒ структура та органи управління закладом освіти;

‒ кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

‒ освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх

компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

‒ територія обслуговування, закріплена за закладом освіти;

‒ фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

‒ мова (мови) освітнього процесу;

‒ наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх

заміщення (у разі його проведення);

‒ матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними

умовами);

‒ результати моніторингу якості освіти;

‒ річний звіт про діяльність закладу освіти;

‒ правила прийому до закладу освіти;

‒ умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми

потребами;

‒ перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

‒ інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу

законодавства.

7.3. Заклад освіти оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законам

VІІІ. Фінансово – господарська діяльність

   8.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі його кошторису.

8.2. Джерелами формування кошторису закладу освіти є:

-         кошти Тарашанської сільської ради у розмірі, передбаченому нормативними фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

-         кошти фізичних юридичних осіб;

-         кошти, отримані за надання платних послуг;

-         доходи від реалізації продукції навчально-дослідних ділянок, від здачі в оренду приміщень, обладнання;

-         благодійних внесків юридичних і фізичних осіб.

   8.3. У закладі освіти створюється фонд загального обов′язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не менш трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених із інших джерел. Кошти фонду загального обов′язкового навчання зберігається на рахунку закладу освіти в установі банку і витрачається відповідно до кошторису, що затверджується директором закладу освіти. Облік і використання коштів фонду загального обов′язкового навчання здійснюється закладом освіти згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення педагогічної ради закладу освіти, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

   Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов′язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

   8.4. Заклад освіти має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходів, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

   8.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у закладі освіти визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані заклади освіти. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

8.6. Звітність про діяльність закладу освіти встановлюється відповідно до законодавства.

ІХ. Охорона праці і здоров'я.

9. Керівник закладу освіти зобов'язується:

9.1. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором провести з ним необхідний інструктаж, роз'яснити під розписку його права, обов'язки, інформувати про умови праці, право на пільги і компенсації за роботу в особливих, шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства про охорону праці і цього колективного договору.         

9.2. Вживати заходів для забезпечення фінансування витрат на охорону праці в розмірі не менше 0,2% від фонду заробітної плати (частина 4 ст.19 Закону України «Про охорону праці» в редакції Закону від 21 листопада 2002 року).

9.3. Створювати в закладі освіти в цілому і на кожному робочому місці здорові і безпечні умови праці відповідно до встановлених норм.

9.4. Своєчасно виконувати комплексні заходи для забезпечення нормативів безпеки, оплати праці, виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійного захворювання, аварій і пожеж з використанням на цю мету коштів, зазначених у колективному договорі.

9.5. Забезпечити дотримання посадовими особами і працівниками вимог законодавчих актів, які регулюють питання охорони праці та прав працівників у сфері охорони праці.

9.6. Створити відповідні служби, призначити посадових осіб для забезпечення вирішення конкретних питань охорони праці, розробити і затвердити інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, забезпечити навчання (перенавчання) з питань охорони праці.

9.7. Забезпечити належний стан будівель, споруд, приміщень, устаткування та   контроль за їх технічним станом.

9.8. Організувати своєчасне і якісне розслідування нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань відповідно до вимог чинного законодавства про охорону праці. Не допускати проведення таких розслідувань без участі представників профкому.

9.9. Забезпечити усунення причин, що викликають нещасні випадки, професійні захворювання та здійснити профілактичні заходи для їх попередження, у тому числі і тих, що виявлені комісіями за підсумками їх розслідування.

9.10. Провести атестацію робочих місць за умовами праці. Ознайомити працівників з результатами атестації їх робочих місць під розписку. Своєчасно здійснювати доплату за несприятливі умови праці за наслідками атестації робочих місць або оцінки умов праці особам, безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти .

9.11. За погодженням з профспілковим комітетом розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють в межах закладу і встановлюють правила виконання робіт та поведінки працівників на території закладу, у приміщеннях, кабінетах, на робочих місцях, відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Безкоштовно забезпечувати працівників чинними в закладі нормативно-правовими актами з охорони праці.

9.12. Забезпечити безкоштовне проведення попереднього (при прийомі на роботу) і періодичних медичних оглядів працівників, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Користуватися правом притягнення до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку працівників, що ухиляються від проходження обов'язкового медичного огляду, а також забезпечити відсторонення їх від роботи без збереження при цьому заробітної плати до проходження медогляду.

9.13. На час проходження медогляду зберігати за працівником місце роботи і середній заробіток.

9.14. Забезпечити відповідно до санітарно-гігієнічних норм температурний, повітряний, світловий та водний режими.

9.15. Безоплатно надавати спортивне устаткування для організації оздоровчо-спортивного дозвілля працівників і членів їх сімей.

9.16. Аналізувати стан захворюваності. Забезпечити виконання лікарських рекомендацій для його зниження.

9.17. Провести навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою. Не допускати до роботи осіб, що не пройшли інструктаж з охорони праці і техніки безпеки, а в необхідних випадках   - навчання та перевірку знань.

9.18. Забезпечити навчання членів комісії профспілкового комітету із охорони праці, громадських інспекторів з охорони праці.

9.19. Спільно з профкомом заохочувати представників профкому та інших працівників, що брали активну участь в здійсненні заходів з охорони праці.

9.20. До 15 жовтня забезпечувати виконання всіх необхідних заходів для підготовки до роботи в зимових умовах.

9.21. Придбати для куточків з охорони праці плакати, пам'ятки, засоби агітації та пропаганди передових методів роботи тощо.

9.23. Забезпечити відповідно до затверджених норм і термінів видачу миючих засобів, спецодягу.

9.24. Надавати працівникам додаткові відпустки за несприятливі, особливі умови праці.

9.25. Надавати представникам профкому (профспілкової організації) з охорони праці необхідну їм інформацію з питань умов, охорони праці, техніки безпеки, санітарно-побутового і медичного забезпечення, витрачання коштів, передбачених для здійснення заходів з охорони праці. Своєчасно вживати заходів для врахування подань та висновків, надавати аргументовані відповіді в 7-денний термін після їх отримання.

9.26. Здійснювати контроль за дотриманням працівниками норм і правил охорони праці і техніки безпеки під час освітнього процесу та роботи, а також за використанням засобів захисту.

9.27. Зберігати за працівниками, що втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або профзахворюванням, місце роботи /посаду/ та середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності або до визнання їх в установленому порядку інвалідами. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи забезпечити відповідно до медичних рекомендацій його перепідготовку та працевлаштування, встановити пільгові умови та режим роботи.

Х.   Міжнародне співробітництво

   10.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та освітньо-культурної бази, власних надходжень, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв′язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

   10.2. Заклад освіти має право, відповідно до чинного законодавства, укладати угоди про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об′єднаннями інших країн.      

          

ХІ. Контроль за діяльністю закладу освіти

   11.1. Державний контроль за діяльністю закладу освіти здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної політики в сфері загальної середньої освіти.

   11.2. Державний контроль здійснює: МОН України, ДСЯО, засновник, відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Тарашанської сільської ради.